એકમ મુજબ અધ્યયન નિષ્પતિનું ધોરણ વાર સંકલન

Join Whatsapp Group Join Now

 એકમ મુજબ અધ્યયન નિષ્પતિનું ધોરણ વાર સંકલન


બ્લોક રિસોર્સ સેન્ટર, વઢવાણની સમગ્ર ટીમ દ્વારા એકમ મુજબ અધ્યયન નિષ્પતિનું ધોરણ વાર પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવેલ છે આશા છે કે આપ સૌ ને ઉપયોગી થશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ -5 ગુજરાતી એકમ મુજબ નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


મહત્વપૂર્ણ લિંક-1

ધોરણ -3 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -4 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -5 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -6 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -7 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -8 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.ઉપર આપેલી લીંક પર ડાઉનલોડ કરવા મા મુશ્કેલી પડે તો નીચે ની લીંક પર થી ડાઉનલોડ કરી શકશો

મહત્વપૂર્ણ લિંક-2

ધોરણ -3 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -4 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -5 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -6 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -7 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.

ધોરણ -8 ની એકમ મુજબની નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો.એકમ મુજબ અધ્યયન નિષ્પતિનું ધોરણ વાર સંકલન

https://project303.blogspot.com/2021/12/ekam-mujab-nishpatti-dowanload.html


એકમ મુજબ અધ્યયન નિષ્પતિનું ધોરણ વાર સંકલન


પ્રાથમિક શાળાઓમાં વર્ગ શિક્ષણ દરમિયાન વર્ક કાર્યક્રમો કરના શિક્ષણકાર્ય વખતે નિષ્પત્તિ ની જરૂરિયાત પડતી હોય છે દરેક વિકસે શિક્ષકે તા એકમ મુજબ નિષ્પતિઓ ની ખાસ જરૂર પડતી હોય છે શંકર મૂકવામાં આવી છે કે તમારા ભાઈનું નામ સામેથી નિષ્પતિ નું લીસ્ટ તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાની મહેનત કરી તૈયાર કરવામાં આવેલા લિસ્ટ સંકલન કરી એકસાથે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શાળાના તમામ શિક્ષકો સુધી આવી માહિતી પહોંચે એમાંથી તમે વધુમાં વધુ પ્રયત્ન કરજો અહીં આપેલો લિસ્ટ દરેકે કપાઈ જ હોવાથી દરેક વર્ગને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે અમે ત્યારે તમારી શાળાની મુલાકાતે અધિકારી કે કોઈપણ સ્કૂલ દ્વારા પણ તમારી જીત થઈને જે પાઠ ચાલશે તેની જરૂરિયાત પડી તો તરત જ તમારા દિવસ કેવો પડ્યો પ્રેમ કરીને લગાવી હોય તો તરત જ ઉપયોગી થઇ શકે છે ડિસ્પ્લે બોર્ડ બનાવી તેમાં બધી જ નિષ્પતિઓ પ્રિન્ટ કરી લગાવી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે આવી ઉપયોગી માહિતી અમારા પ્રોજેક્ટ whatsapp ગ્રુપ દ્વારા મૂકવામાં આવતી હોય છે અને આવી ઉપયોગી માહિતી તમારી કોઈ આજુબાજુ કોઈ મિત્રો ને મેળવી હોય અથવા તેમની આસપાસની શાળામાં કોઇ પ્રાથમિક શિક્ષકો નોકરી કરતા હોય અને તેમની શિક્ષણ ઉપયોગી વિવિધ માહિતીઓ નું સંકરણ કરી બતાવવાનો શોખ હોય તો મારું whatsapp ગ્રુપ પ્રોજેક્ટ માં જોડાઈ જવા વિનંતી કરવામાં આવે છે જે જે શિક્ષક મિત્રોને ત્રણવાર વિષયવાર તથા એકમ મુજબ રિસ્પેક્ટ ની જરૂર પડે તે તમામ બાબતો એક સાથે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે હવે તમે ગમે ત્યારે ધોરણ ત્રણની વિષય મુજબ મુજબની શક્તિની જરૂર પડતી ડાઉનલોડ કરી શકો જેના તમામ વિશેની પંક્તિઓ એકમ મુજબ તમે આ લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો એવી જ રીતે ધર્મ પ્રાર્થના તમામ તમામ વિશેની પાઠ મુજબ તેની સામે નિષ્પતિ નું લિસ્ટ એક સાથે એક જ વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા માટે ભેગી થશે તેવી રીતે ધોરણ 8ના તમામ વિષયોના દરેક તેનું લીસ્ટ તેના નામ સામે એટલે એકનું નામ સાથે સાથે ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી તમામ મિત્રો સુધી મોકલવા વિનંતી કરવામાં આવે છે 


એકમ મુજબ અધ્યયન નિષ્પતિનું ધોરણ વાર સંકલન

એકમ મુજબ અધ્યયન નિષ્પતિનું ધોરણ વાર સંકલન Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR