શૈક્ષણિક કેલેન્ડર -2023-2024 પરીક્ષા તારીખ, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે ઉપયોગી માહિતી

Join Whatsapp Group Join Now

શૈક્ષણિક કેલેન્ડર -2023-2024 પરીક્ષા તારીખ, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે ઉપયોગી માહિતી 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

ઉનાળૂ વેકેશન બાદ શાળાઓ કઈ તારીખે ખુલશે ?? વેકેશન લેટરમાં તારીખ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો
મહત્વપૂર્ણ લિંક જૂનો લેટર

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઉનાળુ વેકેશન 2024 નિયત કરવા બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


મહત્વપૂર્ણ લિંક જૂનો લેટર

શૈક્ષણિક કેલેન્ડર-2023-24 પરીક્ષા તારીખ, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો.


શૈક્ષણિક કેલેન્ડર -2023-2024 પરીક્ષા તારીખ, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે ઉપયોગી માહિતી 
શૈક્ષણિક કેલેન્ડર -2023-2024 પરીક્ષા તારીખ, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે ઉપયોગી માહિતી 

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડરની વિગતો મોકલવા બાબત.


ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે અત્રેની સંદર્ભ દર્શિત ફાઈલ પર મળેલ સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડરની વિગતો આ સાથે મોકલી આપવામાં આવે છે. જેમાં શૈક્ષણિક સત્રના દિવસો, શાળાકીય પરીક્ષાની તારીખની વિગતો, પરીક્ષાઓ અંગેની સૂચનાઓ, વેકેશનના દિવસો, જાહેર રજાઓની વિગતો તેમજ ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ની બોર્ડની પરીક્ષાઓની તારીખની વિગતો સામેલ છે. આ તારીખોમાં સરકારશ્રી ધ્વારા કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તો તે મુજબ ફેરફાર કરવાનો રહેશે.


ઉક્ત વિગતો આપના તાબાની તમામ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને જાણ તથા અમલ સારું મોકલી આપશો.


શૈક્ષણિક કેલેન્ડર બાબત મહત્વપૂર્ણ ઉપયોગી માહિતી તમે તમામ મિત્રો સુધી મોકલજો તમામ વિદ્યાર્થીઓને જાણ કરજો તથા તમામ વાલીઓ સુધી આવી માહિતી ખાસ ઉપયોગી મેળવવા માટે પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp માં જોડાયો ખૂબ જ જરૂરી છે જે મિત્રો હજુ સુધી પ્રોજેક્ટ 3003 વર્ષ ગ્રુપમાં નથી જોડાયા તેવા મિત્રોને વિનંતી કે અમારા ચાલતા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓના શિક્ષકોના તથા ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓને લગતા જુદી જુદી માહિતી અને સંદર્ભ સાહિત્ય સહિતની ઘણી બધી ઉપયોગી માહિતી whatsapp ના માધ્યમથી તમામ મિત્રો સુધી પહોંચાડવા માટે ઓનલાઇન ટેકનોલોજી ની મદદથી whatsapp ગ્રુપ ચલાવતા પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપમાં અચૂકથી જોડાજો અહીં તેમને પરિપત્ર સાથે સાથે ઉનાળા વેકેશનની તારીખો પરીક્ષાની તારીખો શિયાળા વેકેશનમાં કે જ્યારે નાતાલ વેકેશન હોય નવરાત્રિનું વેકેશન હોય કે દિવાળીનું વેકેશન હોય કોઈપણ વેકેશનની તારીખો જાણવી હોય તો તે અમે પ્રોજેક્ટ 303 whatsapp ગ્રુપમાં મુકતા હોઈએ છીએ તો તમામ મિત્રો સુધી આવી માહિતી પહોંચાડો અમારા whatsapp ગ્રુપમાં અચૂકથી જોડાજો. જે મિત્રો હજુ સુધી નથી જોડાયા તેમને જોડે જવા વિનંતી કરજો અહીં અમે પરીક્ષાની તારીખે સાથે સાથે શૈક્ષણિક કેલેન્ડર મૂકી છે જેના દ્વારા ઘણી બધી માહિતી તમને ઘરે બેઠા મળી જશે પોતાના whatsapp માં માધ્યમથી આવી ઉપયોગી માહિતી અન્ય મિત્રો સુધી પણ પહોંચાડવામાં વિનંતી કરીએ છીએ અન્ય તારીખો તમારે કોઈને પૂછવાની જરૂર નહીં પડે સીધી તમારા whatsapp માં પોતાના નંબર ઉપર પોતાના whatsapp માં મળતી થઈ જશે માટે આવી ઉપયોગી માહિતી પરીક્ષા ની તારીખો હોય દિવાળી વેકેશન 

શૈક્ષણિક કેલેન્ડર -2023-2024 પરીક્ષા તારીખ, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે ઉપયોગી માહિતી 

શૈક્ષણિક કેલેન્ડર -2023-2024 પરીક્ષા તારીખ, દિવાળી વેકેશન તારીખ, ઉનાળુ વેકેશન તારીખ જાણવા માટે ઉપયોગી માહિતી Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR