દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે તમામ શિક્ષકોને ઉપયોગી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો.

Join Whatsapp Group Join Now

 દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે તમામ શિક્ષકોને ઉપયોગી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક પ્રથમ સત્ર

દૈનિક નોંધપોથી લખવા ઉપયોગી પ્રથમ સત્ર ની ધોરણ-1થી5 ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


ધોરણ-1 થી 8 2021

દૈનિક નોંધપોથી લખવા ઉપયોગી પ્રથમ સત્ર ની ધોરણ-૧થી૮ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક દ્રિતીય સત્ર

ધોરણ-૧-૨નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


ધોરણ-૩નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૪નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૫નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૬નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૭નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૮નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
ખાસ નોંધ -  આ ફાઇલ મા જે સુધારો કરવામાં આવશે તે નવી ફાઈલ હવે પછી JBBK EDUCATION ગ્રુપમાં મુકવામાં આવશે 
પ્રાથમિક શિક્ષકોને દેવાથી લખવામાં સરળતા રહે તે માટે અતિ એક નમૂનારૂપ ધોરણ એક ના તમામ વિષયોથી મારીને ધોરણ ૨ થી ૮ સુધીના તમામ વિશે ની સમજ માટે કે બાર શિક્ષકોની ધનપતિ કેવી રીતે લખવી તે મનમાં પ્રશ્ન ન થાય એટલા જ ઉપયોગ માટે અહીં ફક્ત તમામ ધોરણ ના તમામ વિશે ના શૈક્ષણિક મુદ્દા નો નમુનો આપવામાં આવે છે.આ નમૂનાનો ઉપયોગ કરી દરેક શિક્ષકે પોતાની રીતે નોંધપોથી તૈયાર કરી શકે છે 
દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે તમામ શિક્ષકોને ઉપયોગી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો.


પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે સતત સૌથી અગત્યની નોંધ દૈનિક મહત્વ છે તે તમામ મિત્રો જાણે છે દૈનિક નોંધપોથી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક માટે અગત્યનો દસ્તાવેજ છે પ્રાથમિક શિક્ષકોની રોજ ભરૂચ ની કામગીરીની નોંધ દૈનિક નોંધપોથી કરવાની હોય છે જેથી રેગ્યુલર લખાયેલી છે સ્વચ્છ અક્ષરે લખાયેલી છે લગભગ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની કોઇ જ પ્રશ્ન થતો નથી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના અન્ય ગામ મધર પાસે ચલાવી લેવામાં આવતું હોય પણ જો દૈનિક નથી અધૂરી હોય અથવા પહેલા જ ના હોય તો ઘણા બધા પ્રશ્નો સર્જાતા હોય છે માટે અહીં કેવી રીતે લખવી તેની સમજ માટે એક નાની એવી પીડીએફ મૂકવામાં આવી છે જેમાં તમારે દરેક ધોરણ વાઇઝ તેના મુદ્દા તે ધર્મમાં તે વિશે મોકલ હો તેના તથા તેમાં વપરાતા શૈક્ષણિક અધ્યાપન સામગ્રી એટલે કે તેલ એમ તથા એકમ પુર્ણ થયા પછી અથવા તો તાજ પૂર્ણ થયા પછી બાળકોને ગૃહકાર્યમાં તેની વિગત સરસ મજાની ઝીણવટ પૂર્વક ની માહિતી એક જ પીડીએફમાં આપવામાં આવી છે આ પીડીએફ માં ધોરણ એક થી ચાલુ કરીને જે ધોરણ-8 સુધી તમામે તમામ વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એટલે હવે તમારી જુદી-જુદી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર નહીં પડે ફક્ત આ એક જ પીડીએફ મોત તમામે તમામ વિષય તમામે તમામ ધોરણની સમાવેશ કરી શિક્ષકોને મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે જુલાઈ 2021 તથા ઓગસ્ટ 2021 ના બંને માસ ની પીડીએફ તૈયાર કરી મુકવામાં આવી છે આવી કેટલીક શૈક્ષણિક સામગ્રી નમી સંકલન કરતા હોઈએ છીએ અને સંકલન કરી માહિતી બ્લોગ દ્વારા વિવિધ મિત્રો દ્વારા પહોંચાડતા હોઈએ છીએ તમે પણ શાળામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા હોય તો મારા whatsapp ગ્રુપમાં જરૂરથી જોજો અને આવી માહિતી અને મિત્રોને મોકલતા રહેજો પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે સૌથી અગત્યનું અને મહત્વની બાબત હોય તો તે દૈનિક નોંધપોથી છે દૈનિક મદદથી દરરોજ સવારે સૂર્યવંશ લખી મુખ્ય શિક્ષક વિશે કરાવી લેવી ખૂબ જરૂરી છે પ્રાથમિક શિક્ષકો અને તેમના પતિ હુમલાની તથા વરચેની ક્લાસ તથા બાળકોએ ઉંમરના જે વિડીયો જોયા હોય તેનું ફોલોઅપ એટલે કે ફોન સંપર્ક જરૂર બતાવવો જોઈએ અને તેની વિગત કરવી જોઈએ કેટલાક શિક્ષકો દર વખતે શિક્ષણની કરે છે તે ખૂબ જ સારી માં વચ્ચે જે શિક્ષકો શેરી સમજતા હોય અથવા અન્ય કોઈ પ્રાથમિક શિક્ષકોની શૈક્ષણીક કામગીરી હોય તે દરેક કામ કરીને તેના સમય અનુસાર પોતાની દૈનિક નોંધપોથી મોતની નોંધ કરવી જોઈએ એ પોતાના શિક્ષક ના હિત અને ફાયદા માટે જ હોય છે માટે તેની સૂચના છે તે આપણે ઉપલી કચેરી અથવા શાળા કક્ષાએ સૂચના આપવામાં આવે તે રીતે લખવાની હોય છે દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે તમામ શિક્ષકોને ઉપયોગી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો.પ્રાથમિક શાળામાં ન પરથી લખવામાં ઘણી બધી મુશ્કેલી સર્જાતી હોય છે રોજ નવી નવી બાબતો નવા નવા મુદ્દા નવી નવી શિક્ષણ સામગ્રી અધ્યાપન પદ્ધતિ ઓ કઈ પદ્ધતિથી શીખવવો આવા કેટલાય બધા પ્રશ્નો પ્રાથમિક શિક્ષકોના મનમાં થતા હોય છે પ્રાથમિક શિક્ષકોને તેની નોંધ પોથી લખવામાં ઘણા બધા પ્રશ્નો થતા હોય તે તમામ પ્રશ્નો સોલ્યુશન એક જ પીડીએફમાં આપવામાં આવી છે અહીં આપેલો નમૂનો એ ફક્ત નબળો છે એના આધારે તમે તમારી દૈનિક નોંધપોથી લખી શકો છો ધોરણ એક થી ધોરણ-8 સુધી રાજ તમામ શિક્ષકોને ઉપયોગી થાય તેવી પીડીએફ કોપી દરેકે દરેક મિત્રો સુધી પહોંચે અને વધુમાં વધુ લોકો આ નમૂના ને આધારે પોતાના વિચારોથી નવી જ તૈયાર કરી તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે તમામ શિક્ષકોને ઉપયોગી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો.

https://project303.blogspot.com/2021/08/Dainik-nodh-pdf.html


દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે તમામ શિક્ષકોને ઉપયોગી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો.

દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે તમામ શિક્ષકોને ઉપયોગી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR