ઓનલાઈન બદલી કેમ્પ તારીખ: 31/01/2021 થી 02/02/2021 માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક.

 
ઓનલાઈન બદલી કેમ્પ તારીખ: 31/01/2021 થી 02/02/2021 માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક.


મહત્વપૂર્ણ લિંક.

ઓફિસિયલ વેબસાઈટ જોવા અહી ક્લિક કરો.


ઓનલાઇન બદલી માટે ઉપયોગી માહિતી(જૂની માહિતી)અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની સૂચના

શિક્ષક/વિદ્યાસહાયકની જિલ્લા આંતરિક બદલી અંગેની જાહેરાત વર્ષ:૨૦૨૧

Download Dpegujarat.in Online Badli 2021 Paripatra

ઓનલાઈન બદલી ફોર્મ કેમ ભરવુ ? તેની સ્ટેપ By સ્ટેપ માહિતી આપતી Pdf ફાઈલ 

ઓનલાઈન બદલી ફોર્મ કેમ ભરવુ ? તેની સ્ટેપ By સ્ટેપ માહિતી આપતી Pdf ફાઈલ* (જૂની વેબસાઈટ મુજબ)

અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે ઉમેદવારે ધ્યાનમાં રાખવાની સૂચનાઓ

ઓનલાઈન જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ બાબતે નોકરી લંબાઈનો મુખ્ય શિક્ષકશ્રી એ આપવાનો દાખલાનો નમૂનો 1

ઓનલાઈન જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ બાબતે નોકરી લંબાઈનો મુખ્ય શિક્ષકશ્રી એ આપવાનો દાખલાનો નમૂનો 2

2015માં ભરેલા ફોર્મનો નમૂનો 1

2015માં ભરેલા ફોર્મનો નમૂનો 2

ફોર્મ સાથે જોડવાના ડોક્યુમેન્ટનું લિસ્ટ

ફોર્મ માટે જરૂરી તમામ શાળાના ડાયસકોડ સર્ચ કરો

ફોર્મ માટે જરૂરી તમામ ક્લસ્ટર ડાયસકોડ સર્ચ કરો

બદલી ફોર્મ ભરેલ હોય અને જો સ્થળ ના મળે તો ફરીથી ફોર્મ ભરી શકાય તેની માહિતી

બદલી માટે પતિ પત્ની કેસ માટેના પ્રમાણપત્રનો નમૂનો

બદલી કરેલ શિક્ષક કે વિદ્યાસહાયક સરકારની સૂચના અનુસાર વહીવટી કારણો સર છુટા કરવામાં વહેલું મોડું થાય તો શું ?

શિક્ષકને છુટા થવા માટેની અરજીનો નમૂનો


ઓનલાઈન બદલી કેમ્પ તારીખ: 31/01/2021 થી 02/02/2021


ઓનલાઈન બદલી ફોર્મ કેમ ભરવુ ? તેની સ્ટેપ By સ્ટેપ માહિતી આપતી Pdf ફાઈલ (જૂની વેબસાઈટ મુજબ) અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે ઉમેદવારે ધ્યાનમાં રાખવાની સૂચનાઓ.ઓનલાઈન જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ બાબતે નોકરી લંબાઈનો મુખ્ય શિક્ષકશ્રી એ આપવાનો દાખલાનો નમૂનો 


2015માં ભરેલા ફોર્મનો નમૂનો.ફોર્મ સાથે જોડવાના ડોક્યુમેન્ટનું લિસ્ટ*ફોર્મ માટે જરૂરી તમામ શાળાના ડાયસકોડ સર્ચ કરો.બદલી ફોર્મ ભરેલ હોય અને જો સ્થળ ના મળે તો ફરીથી ફોર્મ ભરી શકાય તેની માહિતી.બદલી માટે પતિ પત્ની કેસ માટેના પ્રમાણપત્રનો નમૂનો. બદલી કરેલ શિક્ષક કે વિદ્યાસહાયક સરકારની સૂચના અનુસાર વહીવટી કારણો સર છુટા કરવામાં વહેલું મોડું થાય તો શું ?શિક્ષકને છુટા થવા માટેની અરજીનો નમૂનો. ઓનલાઈન બદલી કેમ્પ 2021 માટેની તમામ લેટેસ્ટ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક સેવ રાખજો.તમામ શિક્ષક મિત્રો સુધી આ માહિતી પહોંચાડો.

વર્ચ્યુઅલ રાષ્ટ્રીય રમકડા મેળામાં ઓનલાઇન લીંકથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા બાબત

વર્ચ્યુઅલ રાષ્ટ્રીય રમકડા મેળામાં ઓનલાઇન લીંકથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા બાબત TRIO NCS ) ક્રમાંક : જીસીઇઆરટી / તાલીમ / ર ૦ ર૦-૨૧ / ૧૯૬૦-૬૧ ૧ ગુજરા...