ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0 (વોટ્સએપ પરીક્ષા) આપવા માટે ઉપયોગી લિંક

Join Whatsapp Group Join Now

 ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  (વોટ્સએપ પરીક્ષા) આપવા માટે ઉપયોગી લિંક 


મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  કસોટી આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો


 મહત્વપૂર્ણ લિંક

સ્વ મુલ્યાંકન 2.O ટેસ્ટ આપવાની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0 (વોટ્સએપ પરીક્ષા) આપવા માટે ઉપયોગી લિંકhttps://project303.blogspot.com/2022/01/std-8-home-learning-WhatsApp-parixa.html

ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  (વોટ્સએપ પરીક્ષા) આપવા માટે ઉપયોગી લિંક

 

ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે જે વિદ્યાર્થી ધોરણ પાસ પાસ કરીને સાતમા ધોરણનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ ધોરણ 8માં પ્રવેશ મેળવીને 8 નો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ આઠમા ના જુદા જુદા વિષયોની ઓનલાઇન પરીક્ષા એટલે કે સ્વમૂલ્યાંકન કે જે મૂલ્યાંકન વિદ્યાર્થી જાતે જ કરવાનું હોય છે વાલી એ તો ફક્ત પાસે બેસીને જોડે રહીને તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે બાળકો જ અભ્યાસ કરે છે રોજ ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા દૂરદર્શન પર પ્રસારિત કરવામાં આવતા હોય છે એ વિડીયો જોયા બાદ એ વિડિયો ના પછી એની તૈયારી માટે પણ જે શાળાની lic મૂકવામાં આવતી હોય છે આ બધું અભ્યાસ પૂર્ણ થઇ ગયા બાદ વિદ્યાર્થી પોતાનું મૂલ્યાંકન જાતે જ કરવાનું થતું હોય છે તો તે કામ છે સ્વમૂલ્યાંકન કસોટી મૂલ્યાંકન કસોટી આપવા માટે અહીંયા સરસ મજાના ટેસ્ટ સરકાર શ્રી દ્વારા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પહેલા whatsapp માં લેવામાં આવતા હતા whatsapp નંબરથી તે whatsapp માં જ ટેસ્ટમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવતી હતી તેની સરળ બનાવવા માટે સરકાર દ્વારા નહીં નવી જ લાઈટ એપ્લિકેશન નવી જ રીતે સરળતાથી ટેસ્ટ આપવા માટે સરસ મજા નું આયોજન કરેલ છે અને આયોજનના ભાગરૂપે તમામે તમામ વાલીઓએ પોતાના તમામ બાળકોને એટલે કે ધોરણ ત્રીજા થી માંડીને ધોરણ-8 સુધી ધોરણ 10 સુધી અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોની પરીક્ષા આપી શકાય તેવું સરસ મજાનું આયોજન કરી છે અહિયાં ધોરણ 8 ના બાળકો માટે રોજે રોજ પરીક્ષા આપવા માટેની સારામાં સારી લિંગ મૂકવામાં આવી છે એ લીંક ઉપર ક્લિક કરીને તમારી પરીક્ષા તમે ચાલી શકો ચાલુ કરી શકશો માટે ઉપયોગી તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાચવી રાખે દરરોજ દરરોજ કોઈપણ સમયે તમે આ લીંક ઉપરથી પરીક્ષા આપી શકશો સરકાર શ્રી દ્વારા શિક્ષણ વિભાગ અને જ્યારે નવો ટેસ્ટ શરૂ કરવામાં આવશે દર શનિવારે ટેસ્ટ શરૂ કરવામાં આવશે એટલે તમે શુક્રવાર રાતે બાર વાગ્યા પછી ગમે ત્યારે આપી શકો છો માટે આવી ઉપયોગી માહિતી વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચે ધોરણ 8 નો અભ્યાસ કરતા હોય તેવા તમામે તમામ વિદ્યાર્થી સુધી આવી પહોંચે આઠમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતા તમામ ભાઈઓને વિનંતી કે તમારું જે બાળક આઠમા ધોરણનો અભ્યાસ કરી રહી છે જ્યારે તે કસોટી આપતો હોય તેનું મૂલ્યાંકન કરતી હોય તે સમયે થોડોક ટાઈમ હાજરી આપી તેની દેખરેખ રાખવી જોઈએ બાળક જ્યારે કસોટી પૂર્ણ કરે ત્યારે તેના ગુણ જોવા જોઈએ તેનો સાચા જવાબ પણ મૂકવામાં આવે છે તે ચેક કરવા જોઇએ અને ત્યાર પછી જે ખોટા જવાબ પડ્યા છે તે શીખવા માટે ની લીંક પણ સાથે આવતી હોય છે તો લીંક પણ જોવી જોઈએ વાલી તરીકે ભૂમિકા નિભાવવી જોઈએ તમામ તમામ બાળકો સ્વમૂલ્યાંકન સો ટકા ભાગીદારી નોંધાઈ અને કોઇ પણ વખત આખું અઠવાડિયા દરમિયાન કેસ ચાલતો હોવાથી કોઈપણ ટેસ્ટ બાકી ન રહે તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ 


ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  (વોટ્સએપ પરીક્ષા) આપવા માટે ઉપયોગી લિંક

whatsapp કસોટી મૂલ્યાંકન કસોટી ઓનલાઈન પરીક્ષા આવી સરસ મજાની માહિતી ધોરણ-૮ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ આઠ ના તમામે તમામ વિશેની વારાફરથી સમયાંતરે વિશે બદલાતા રહેશે ની કસોટી આપવા માટે આ લીંક ટાઈમ સાચવી રાખવી ધોરણ ૮ ના તમામ એવી તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી આવી માહિતી પહોંચાડવી તમામ વિદ્યાર્થીઓ સમયે મંત્રી શ્રી જે વિષયની પરીક્ષા આવે તે પરીક્ષા આપવાની રહેશે ઓનલાઇન કસોટી માટે ઉપયોગી માહિતી કાયમ સાચવી રાખવી 


ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0  (વોટ્સએપ પરીક્ષા) આપવા માટે ઉપયોગી લિંક


ધોરણ-8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા સ્વમૂલ્યાંકન 2.0 (વોટ્સએપ પરીક્ષા) આપવા માટે ઉપયોગી લિંક Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR